Degrees
PhD, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, Sociology, 1996
MA, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, Sociology, 1989
BA, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, Sociology, 1987