30 Publications (Page 2 of 2)
2012
Genome-wide dynamic transcriptional profiling in clostridium beijerinckii NCIMB 8052 using single-nucleotide resolution RNA-Seq
Wang, YiLi, XiangzhenMao, Yuejian and Blaschek, Hans
BMC Genomics, vol. 13, 2012. | Journal Article
2011
Optimization of butanol production from tropical maize stalk juice by fermentation with Clostridium beijerinckii NCIMB 8052.
Wang, Yi and Blaschek, Hans P
Bioresource technology, vol. 102, (no. 21), pp. 9985-9990, November 2011. | Journal Article
 
Optimization of the coagulation-flocculation process for pulp mill wastewater treatment using a combination of uniform design and response surface methodology.
Wang, Jian-PingChen, Yong-ZhenWang, YiYuan, Shi-Jie and Yu, Han-Qing
Water research, vol. 45, (no. 17), pp. 5633-5640, November 1, 2011. | Journal Article
 
Single-nucleotide resolution analysis of the transcriptome structure of Clostridium beijerinckii NCIMB 8052 using RNA-Seq.
Wang, YiLi, XiangzhenMao, Yuejian and Blaschek, Hans P
BMC genomics, vol. 12, pp. 479, 2011. | Journal Article
2006
The role of pH in the fermentative H2 production from an acidogenic granule-based reactor
Mu, YangYu, Han-Qing and Wang, Yi
Chemosphere, vol. 64, (no. 3), pp. 358, 2006-Jun. | Journal Article